Comité Alhambra
© Comité Alhambra 2024 - www.comitealhambra.be - www.facebook.com/quartieralhambra - comitealhambra@gmail.com

Het Comité

Het Comité Alhambra ontstond in april 1999, door een

groeiend ongenoegen tegenover de overlast veroorzaakt

door ongecontroleerde straatprostitutie, tijdens een publieke

vergadering georganiseerd door een aantal bewoners.

Het Comité Alhambra stelt zich tot doel om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren en de belangen van de bewoners en handelaars te verdedigen, niet alleen naar de overheid toe maar ook naar de mensen in de wijk onderling. Wij willen multicultureel zijn, zonder specifieke geloofsovertuiging of politieke kleur. Dialoog is ons voornaamste werkmiddel. Het Comité draait uitsluitend op de energie en inzet van haar vrijwilligers (bewoners, handelaars, eigenaars, als effectieve leden). Vraag & Antwoord: Het Comité Alhambra in 14 antwoorden >>> Statuten De ondergetekenden zijn overeengekomen om een feitelijke vereniging op te richten met de hierna volgende statuten. TITEL I. - Benaming en zetel. Art. 1. - De vereniging wordt opgericht onder de benaming: " Comité Alhambra", Art. 2. - Haar zetel is gevestigd in 1000 Brussel. Ze kan te allen tijde naar een andere plaats binnen de actiesector van de vereniging overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van het beheerscomité. TITEL II. - Doel en actiesector. Art. 3. - De vereniging heeft tot doel: 1 ° De verdediging van de gemeenschappelijke belangen van haar leden, wonende en/of werkzaam in de betrokken sector of in een deel ervan. Derhalve maakt ze geregeld de globale of deelanalyses die ze onmisbaar acht voor de kennis van de factoren die het leven van de bewoners en van de bezoekers van de betrokken sector, gunstig of ongunstig beinvloeden. 2° Het nemen van initiatieven om de ontplooiing van de betrokken wijken te bevorderen. Deze initiatieven hebben betrekking op het milieu, op de veiligheid, op de netheid, op de mobiliteit en op de vrijetijdsbesteding. Harmonieus en multicultureel, zijn ze niet gebonden aan enige politieke, godsdienstige of filosofische strekking. 3° Steun aan alle menslievende en weldadigheidswerken zonder onderscheid, die in de betrokken sector plaatsvinden. 4° Een permanente samenwerking met de handelaarsverenigingen die in de betrokken sector werkzaam zijn. De actiesector van de vereniging is gelegen op het grondgebied van de stad Brussel en is begrensd door de Zwaluwenstraat, de Emile Jacqmainlaan, de Antwerpselaan, de Handelskaai, de Arduinkaai en de Lakensestraat. TITEL III. - Leden Art. 4. De vereniging telt effectieve leden en toetredende leden. Er moeten minimaal zes effectieve leden zijn. Art. 5. Worden als effectieve leden beschouwd: 1° De oprichters van de vereniging; 2° Elk toetredend lid voorgedragen door minstens twee effectieve leden en aanvaard door de Algemene Vergadering met minstens twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Art. 6. - Zijn toetredend lid: elke persoon die in de betrokken sector woont of werkzaam is, de lijst van de toetredende leden tekent en de statuten ondertekent. Art. 7. - Een effectief of toetredende lid kan te allen tijde uit de vereniging treden door zijn ontslag schriftelijk mee te delen aan het beheerscomité. Art. 8. - Het beheerscomité kan in afwachting van de beslissing van de algemene vergadering, die leden schorsen die zich schuldig zouden gemaakt hebben aan een ernstige inbreuk op de statuten of op de regels der eerbaarheid en der welvoeglijkheid. Art. 9 - Een lid wordt uitgesloten op beslissing van de algemene vergadering met een gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Art. 10 - Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een ontslagnemend, uitgesloten of overleden lid hebben niet het minste recht op het maatschappelijk fonds. TITEL IV. - Lidgeld - Deelname in de kosten. Art. 11. - Aan de leden kan een bijdrage voor hun lidmaatschap van de vereniging gevraagd worden. Het bedrag hiervan wordt bepaald door de algemene vergadering. Elk lid kan vrij beslissen om al dan niet deel te nemen aan de organisatie van een activiteit. De individuele bijdrage in de kosten moet vooraf gekend zijn en het schriftelijk akkoord krijgen van elke deelnemer. Voor elke activiteit moet een globaal budget opgesteld worden met de nodige gedetailleerde en realistische cijfers. Een gedetailleerde afrekening moet opgesteld worden onmiddellijk na de beeïndiging van de activiteit. Het opstellen van het budget en van de afrekening is een bevoegdheid van de penningmeester. TITEL V. - Algemene Vergadering. Art. 12. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden van de vereniging. Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van het beheerscomité. De toetredende leden kunnen zonder stemrecht de algemene vergadering bijwonen. Art. 13. - De algemene vergadering bezit de macht om 1° de statuten te wijzigen en de ontbinding van de vereniging uit te spreken. 2° de leden van het beheerscomité te benoemen of te ontslaan. 3° een lid uit te sluiten. 4° de budgetten en afrekeningen goed te keuren. Art. 14. - De effectieve leden worden bijeengeroepen door de voorzitter, met vermelding van de dagorde. Ze kunnen zich met een schriftelijk volmacht laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid. leder lid kan slechts drager zijn van een volmacht. De vergadering moet bijeengeroepen worden als een vijfde van de effectieve of toetredende leden hierom verzoekt. Alle effectieve leden hebben een gelijkwaardige stem. De vergadering is geldig samengesteld welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is en de beslissingen worden genomen met de gewone meerderheid der stemmen, de ongeldige en blanco stemmen niet inbegrepen. Bij staking der stemmen, is de stem van de persoon die voorzit, beslissend. Elk voorstel ondertekend door een vijfde van de effectieve leden, moet op de dagorde geplaatst worden. Art. 15. - De beslissingen worden opgenomen in een register ondertekend door de voorzitter en twee effectieve leden. Dit register wordt bewaard bij het comitélid, aangeduid door de algemene vergadering. TITEL VI. - Beheerscomité. Art. 16. - De vereniging wordt bestuurd door een beheerscomité samengesteld uit minstens vijf en hoogstens tien beheerders, benoemd en ontslagen door de algemene vergadering. Deze worden gekozen uit de effectieve leden. Het comité beraadslaagt geldig als de helft van de beheerders aanwezig of met een volmacht vertegenwoordigd is. Een beheerder kan slechts drager zijn van een volmacht. De duur van een mandaat bedraagt twee jaar. Een uittredend lid is herverkiesbaar. Art. 17. - Het comité duidt onder zijn beheerders aan: een voorzitter, een of twee ondervoorzitters, een secretaris, een penningmeester en elke functie nodig geacht door het comité. Art. 18. - De beslissingen van het comité worden genomen met de gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde beheerders, de blanco en ongeldige stemmen niet inbegrepen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de persoon die het comité voorzit, beslissend. Art. 19. - Het comite neemt geen enkele beslissing van financiele of juridische aard die de leden of de vereniging zouden binden zonder hun schriftelijke toestemming De voorzitter en de penningmeester zijn persoonlijk verantwoordelijk indien deze bepaling niet zou nageleefd worden. (Cfr. art. 11). Art. 20. - De mandaten worden gratis uitgeoefend. TITEL VII. Commissies. Art. 21. - Het beheerscomité kan een of meerdere commissies oprichten om specifieke problemen te bestuderen en oplossingen voor te stellen aan het beheerscomité en aan de algemene vergadering. Ze kan ook met de organisatie van activiteiten belast worden. Het duidt de voorzitter en de leden van deze commissies aan en bepaalt hun opdracht. De voorzitter wordt gekozen onder de effectieve leden. Deskundigen mogen deelnemen aan de bijeenkomsten van de commissie. De commissies spelen een raadgevende rol. De beslissingen worden genomen door het beheerscomité na raadpleging van de voormelde commissie. TITEL VIII. - Huishoudeiijk reglement. Art. 22 - Een huishoudelijk reglement kan door het beheerscomité voorgelegd worden aan de algemene vergadering. TITEL IX. - Diverse bepalingen. Art. 23. - Bij ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering de bestemming bepalen van het netto sociaal actief. Ze zal erop toezien dat dit sociaal actief bij voorkeur ten goede komt aan een vereniging met hetzelfde doel, gelegen in de actiesector. Opgemaakt te Brussel op 10 januari 2005
Theater Alhambra - Emile Jacqmainlaan: Tot aan WO I, of beter gezegd tot de film zijn intrede deed, lokten de theaterzalen een publiek dat evenredig toenam met de groei van de stadspopulatie en ook steeds meer welstellend werd. Voor 1844 kende Brussel enkel het Koninklijk Theater, het Theater in het Warandepark en de Muntschouwburg, naast nog enkele kleine zaaltjes van weinig belang. Van 1845 tot 1855 vertienvoudigden de zalen. Tot 1914 zet deze trend zich door aan een variabel ritme. Het Alhambra wordt plechtig geopend in 1846, de Vaudeville in 1847, de Molière in 1867 en het Koninklijk Circus in 1878. De meeste zalen kunnen een talrijk publiek ontvangen. De Munt heeft meer dan 1500 plaatsen, het Alhambra Theater 2500. Het Alhambra Theater werd door Franconi geopend onder de naam Circustheater. Hij bracht er onder andere grootse historische veldslagen met 500 paarden, kanonnen en soldaten. Het grootste succes van de 19de eeuw - dat later ook op het witte doek vereeuwigd zou worden - schijnt 'Reis rond de Wereld in 80 dagen' geweest te zijn. Het was een groots feeëriek spektakel en musical, gebaseerd op het werk van Jules Verne. Het Alhambra was ook nauw verbonden met het sociale en politieke leven van het land. Veschillende bijeenkomsten van het Derde Congres van de Internationale Vereniging van Werklieden, de beroemde Internationale die aan de oorsprong lag van alle linkse bewegingen, vonden er plaats in september 1868. Het theater werd in 1915 door de Duitse bezetter in beslag genomen, de toenmalige leider van het Theater was Chamberlin, een Engelsman. Op 20 januari 1918 vond er een meeting plaats van Vlaamse activitisten die autonomie voor Vlaanderen eisten. Van 1920 tot 1933 introduceerde Volterra, een impresario uit Parijs die tijdens de oorlog rijk geworden was als directeur van het Casino van Parijs, grootschalige spektakels in het Alhambra. Deze voorstellingen hadden niks te maken met het dagelijkse leven maar vertoonden hun praal overgoten met licht en op de tonen van een nieuwe soort muziek: de Jazz. Tijdens de pauzes, tussen de revues, presenteerde Volterra operettes en vedettes op tournee, zoals Maurice Chevalier, Mistinguette en enkele anderen die nu in vergetelheid zijn geraakt. Het theater werd tenslotte in 1933 onder de gebroeders Van Stalle een populair operette theater. Zij slaagden erin om in hun nieuwe zaal de Amerikaanse Jeanette Mac Donald te laten optreden. Dit beviel het publiek en gedurende een hele poos werden enkel Amerikaanse operettes, toen een innovatie, opgevoerd. Het fatale verval van het Alhambra begon in 1955, ondanks een laatste verschijning van een zekere Gilber Bécaud die aan het begin van zijn carrière stond. De oude zaal sloot definitief zijn deuren op 30 mei 1957 om gedurende vele jaren verlaten te blijven staan. Iedereen hoopte het gebouw te bewaren, of toch tenminste de gevel ... Het werd desondanks gesloopt in de jaren '70