© Comité Alhambra 2024 - www.comitealhambra.be - www.facebook.com/quartieralhambra - comitealhambra@gmail.com
Comité Alhambra
Depenaliseren van prostitutie Alhoewel we altijd voor een wettelijk kader hebben gepleit voor sekswerk, hebben we in 2021 de bevoegde minister en staatsecretaris gevraagd om straatprostitutie als een apart problematiek te zien, die los staat van het beroep sekswerk, en die een heel specifieke aanpak vraagt. Eerder dan straatprostitutie te legaliseren is het voor ons noodzakelijk om integendeel de lokale instanties meer slagkracht te geven zodat zij de overlast kunnen aanpakken die straatprostitutie 24u op 7 veroorzaakt in historische woonwijken zoals de Alhambrawijk. Is het wijkcomité tegen straatprostitutie? En 13 andere antwoorden >>> Overzicht 2021 - 2024 2023 De Chinese straatprostitutie draait op volle toeren: 10/01/2023 … ‘Momenteel zijn er vier adressen bekend: twee in de Sint Rochusstraat, één in de Bloemenstraat en de meest beruchte in de Sint Pieterstraat, boven de Chinese supermarkt. De klanten krijgen er een ‘all -in’ voor de prijs van 50 euro, en in het appartement kunnen ze kiezen uit verschillende vrouwen. Bovendien krijgen de Aziatische sekswerkers lovende kritieken op de gespecialiseerde sites waar klanten hun ervaringen uitwisselen. Die reviews geven ons ook een inzicht in wat er zich nu precies achter die muren afspeelt. Zes maanden voor het depenaliseren van sekswerk in België schreven we een brief naar minister Vincent Van Quicenborne en staatsecretaris Sarah Schlitz. Alhoewel we altijd voor een wettelijk kader hebben gepleit voor sekswerk, hebben we de bevoegde minister en staatsecretaris gevraagd om straatprostitutie als een apart problematiek te zien, die los staat van het beroep sekswerk, en die een heel specifieke aanpak vraagt. Een van de vier redenen die we daarvoor opgaven was dat straatprostitutie toelaat om vrouwen gemakkelijk uit te buiten: ze worden door hun pooiers als objecten verplaatst binnen Europa naar die landen die de meest ‘open’ wetgeving hebben. In dit opzicht zou legalisering een geschenk zijn voor de mensenhandel en de georganiseerde misdaad, die dan ongehinderd hun gang kunnen gaan. Zes maanden na het depenaliseren van straatprostitutie kunnen we enkel maar vaststellen dat geen enkele straatprostituee nu met een boekhouder werkt, en dat de Chinese straatprostitutie in omvang toeneemt. Geen goede evolutie dus! Het is gekend dat Aziatische prostitutie vaak gelinkt is met mensenhandel. Chinese vrouwen worden per vliegtuig naar Oost-Europa gesmokkeld met een valse identiteit. Vandaar reizen ze dan verder naar andere landen met een tweede valse identiteit. Daar moeten ze hun smokkelschulden dan afbetalen met prostitutiewerk. We hebben Pag-Asa over de Chinese straatprostitutie in de Alhambrawijk al aangeschreven. Zij zijn op de hoogte van wat er in onze wijk gebeurt maar ze kunnen pas ingrijpen als een slachtoffer zelf met hen contact opneemt of klacht indient bij de politie, wat niet evident is. We lichten ook de lokale politie in maar ook zij kunnen maar ingrijpen als er een dossier is met voldoenden bewijzen, en uit ervaring weten we dat zoiets samenstellen altijd veel tijd in beslag neemt. Bovendien is het onderzoek nu in handen van de Federale politie.’ … 2022 Depenaliseren van de prostitutie, terugkeer van de GAS-boetes in de Alhambrawijk ?: 15/02 Eind 2021 werden de een eerste lezing gehouden in de Commissie Justitie van het wetsontwerp houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht, het verslag hiervan werd op 23 december 2021 gepubliceerd. Het wetsvoorstel zelf is hier te vinden: https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2141/55K2141001.pdf De laatste debatten nu gaan vooral over Artikel 77 (pagina 186) in de nieuwe wet die gaat over het “Reclame maken voor prostitutie” waarbij reclame maken verboden wordt behoudens een aantal uitzonderingen. Er werd op dit artikel een amendement ingediend: https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2141/55K2141005.pdf Het verslag van de eerste lezing is hier te vinden: https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2141/55K2141006.pdf De Raad van State heeft daar vorige week een standpunt over ingenomen: reclame maken mag enkel op ‘een schriftelijk of elektronisch medium dat specifiek voor dit doel is bedoeld’. Tijdens deze eerste lezing werd hierover aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne de volgende vraag gesteld (p. 115): “Mevrouw Sophie De Wit (N-VA) vraagt zich af of de beperking tot reclame via een internet platform, betekent dat straatprostitutie dan ook verboden wordt aangezien dit als een niet toegelaten vorm van publiciteit zou kunnen worden beschouwd?” Antwoord van Minister Vincent Van Quickenborne: “De minister verduidelijkt dat straatprostitutie nog steeds onder de Gemeentewet valt; gemeenten kunnen straatprostitutie nog steeds verbieden wegens strijdig met de openbare orde.”. Het Comité Alhambra heeft een vergadering met de burgemeester Philippe Close op 16 maart. We zullen het dan zeker hebben over het verloop van de parlementaire besprekingen over prostitutie en de regelgevende bevoegdheden van de gemeenten. Burgemeester Philippe Close heeft al laten weten dat hij denkt aan het toepassen van gemeentelijke administratieve sancties – GAS- boetes - als het wetsvoorstel er komt. 2021 Momenteel worden in de Kamer debatten gevoerd over het depenaliseren van de prostitutie in België. Wij hebben alle belangrijke puntjes specifiek voor de straatprostitutie van het debat in de Kamer: 12/11 Dit wetsvoorstel voorziet geen legaal kader voor de sekswerkers met bijvoorbeeld een eigen paritair comité. Toch is het de bedoeling om bijvoorbeeld ronselen legaal te maken. Wat is potentieel de impact van dit wetsvoorstel voor onze wijk? Wenst u de Kamer aan te schrijven over het wetsvoorstel prostitutie dat momenteel besproken wordt? Dan hebben we hier een template die u kan gebruiken: 21/10 ‘Close pleit voor efficiënter kader in strijd tegen straatprostitutie’ - Bruzz - 20/10 ... 'De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) wil efficiënter de strijd kunnen aanbinden met straatprostitutie. Hij heeft daarvoor een brief geschreven aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Burgemeester Close denkt aan gemeentelijke administratieve sancties.' ... VIDEO: 'Bruxelles: comment lutter contre la prostitution de rue?' - LN24 - 22/10 'Why Belgium is regulating sex work' - The Brussels Times - 21/10 'Les habitants du quartier Alhambra craignent que la réforme du code pénal sexuel soit une étape de plus vers la prostitution de rue' - DH.be - 21/10 Wetsvoorstel prostitutie : beste buur, we hebben uw hulp nodig: 19/10 ... ‘Tijdens onze volgende tweemaandelijkse vergadering met de burgemeester zullen we samen met de juridische dienst van de stad overleggen wat de impact van de nieuwe wet zal zijn en welke voordelen het kan hebben in de aanpak van de overlast door de straatprostitutie in onze wijk’ ... Brief aan Staatsecretaris Sarah Schlitz over het wetsvoorstel tot wijziging van het seksueel strafrecht en de legalisering van prostitutie + antwoord. We hebben ook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne gecontacteerd maar geen antwoord gekregen: 19/10 ... ‘Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de traiter la prostitution de rue comme une problématique spécifique, distincte de celle du métier de la prostitution, et qui nécessite donc une approche très spécifique. Plutôt que de légaliser la prostitution de rue, nous vous demandons, au contraire, de donner aux autorités locales les moyens de la combattre dans les zones résidentielles’ ... 'Prostitution en voie d'être décriminalisée' - Le Vif - 22/09/2021 'La réforme du code pénal risque de faciliter le proxénétisme' - La Libre Belgique - 23/06/2021 Wetsvoorstel nr 2141/1 tot wijziging van het seksueel strafrecht en de legalisering van prostitutie.