© Comité Alhambra 2024 - www.comitealhambra.be - www.facebook.com/quartieralhambra - comitealhambra@gmail.com
Comité Alhambra
Historiek van het afsluiten van de straten in de Alhambrawijk. Op vraag van de bewoners werden in februari 2009 twee kruispunten afgesloten om de prostitutiecarrousels te breken die voor veel overlast zorgden in de wijk. Zo zijn er zes doodlopende straten ontstaan: Van Gaverstraat, Koopliedenstraat langs beide kanten van de Lakensestraat, Spaarstraat en de Sint Jan Nepomucenusstraat. De auto’s kunnen vrij de straat inrijden maar moeten langs dezelfde kant terug uitrijden. Er is dus geen doorsteek meer mogelijk. Dit is geen ideale oplossing maar het heeft er wel voor gezorgd dat de prostitutiecarrousels - soms 400 auto’s per half uur - uit het straatbeeld verdwenen zijn. Overzicht 2006 - 2024 2023 Om sluipverkeer tegen te gaan werd de Pelikaanstraat afgesloten voor inkomend verkeer vanaf de kleine ring dat een hoek wil afsteken naar de Emile Jacqmainlaan: 28/07 2021 Op vraag van de bewoners werden de betonnen bloembakken op het kruispunt Van Gaverstraat met de Koopliedenstraat vervangen door bakken in Cortenstaal die speciaal aangekocht werden voor de wijk: 01/07 2019 Het is dit jaar tien jaar geleden dat twee kruispunten in de wijk werden afgesloten op vraag van de bewoners die hun buik meer dan vol hadden van de autocarrousels die ontstonden door de straatprostitutie: 09/11 Een betonnen bak in de Van Gaverstraat is zwaar beschadigd. We kennen de oorzaak niet maar in het verleden, toen de betonblokken er nog stonden, werden die dikwijls aan de kant geschoven of stuk gereden door het prostitutiemilieu: 09/11 2018 De bloembak gesitueerd in de Koopliedenstraat staat terug op haar oorspronkelijke plaats: 29/11 2017 Gisteren werden de betonblokken in de wijk vervangen door stevige bloembakken. Het gaat om alles samen 6 bakken in de Van Gaverstraat, Koopliedenstraat, Spaarstraat en Sint Jan Népomucenusstraat: 10/06 Bloembakken: wij stellen u de vintage bloembakken voor die de stad binnenkort zal plaatsen om de betonblokken te vervangen: 13/03 2015 Lanceren van de 11 voorstellen voor een beter wijk op de korte termijn: 12/10 2012 29 maart Regelmatig - minstens een keer per maand - worden de betonblokken door het prostitutiemilieu aan de kant geschoven. Buurtbewoners nemen dan contact op met de stad, die aan de technische dienst vraagt om de blokken terug te zetten. Een half jaar na het laatste gesprek met de burgemeester zijn de dor hem beloofde bijkomende maatregelen (zie verder) nog niet gerealiseerd. 2011 27 oktober Tijdens ons gesprek op het stadhuis heeft burgemeester Thielemans (PS) bijkomende maatregelen beloofd: Verhinderen van de carrousel in de Pelikaanstraat door het afsluiten van het kruispunt Pelikaanstraat / Koopliedenstraat. Kijken of elders nog verkeerskundige ingrepen kunnen gebeuren zodat de hoerenlopers grote afstanden moeten rijden waardoor ze ontmoedigd worden om nog met de auto eindeloos door de wijk rondjes te rijden. De straatprostitutie verplaatsen naar de Albert II laan waar de prostituees voorheen stonden. Daar zorgen de autocarrousels voor minder overlast. Plaatsen van grote borden die de hoerenlopers duidelijk moet maken dat de wijk onder politiebewaking staat via camera's. Dat kan een afschrikkend effect hebben. Bovendien moeten die borden er volgens de wet komen. Er zou geopteerd worden voor een groter formaat dan wat de wet minimaal vraagt. 2010 31 mei Wijkcontract 'De Kaaien': heraanleg van Koopliedenstraat en Van Gaverstraat Begin mei zijn de werken met enkele maanden vertraging van start gegaan. Ze schieten goed op. Op vraag van een groot aantal buurtbewoners blijft het kruispunt Van Gaver- en Koopliedenstraat gesloten. Inplaats van de betonblokken komen er intrekbare paaltjes zodat in geval van nood politie en brandweer doorgang hebben. 24 september De grote werken aan het OCMW-gebouw in de Lakensestraat zijn achter de rug. De aanpalende Sint-Jan Nepomucenusstraat - waarvan een deel als werf werd gebruikt - is sinds gisteren terug toegankelijk voor het verkeer. Om te vermijden dat er een autocarrousel ontstaat zou de stad vandaag een betonblok komen zetten om de straat opnieuw af te sluiten. Zo was het ook voorzien in het mobiliteitsplan. 26 juni 'In de nacht van 26 op 27 juni stelden een tiental agenten van de Brusselse politie al 192 processen-verbaal op. Vier daarvan waren gericht tegen mannen die op straat plasten, twee voor geluidsoverlast in bars, 84 voor verschillende verkeersinbreuken en 104 voor geluidsoverlast op straat en prostituees die de ingang van gebouwen versperden. Opmerkelijk is daarbij volgens de Brusselse politie dat een heel aantal mannen die bij de prostituees op bezoek kwamen, dat deden met de wagen van hun echtgenote. Zij riskeren dus niet enkel een boete maar ook een fikse echtelijke ruzie, aldus de politie. Daarnaast stelde de Brusselse politie de voorbije dagen ook 17 processen-verbaal op tegen zogenaamde 'juke-box'-wagens, dat zijn wagens die met open ramen en de geluidsinstallatie op het maximumniveau op straat rondrijden.' © De Morgen - www.demorgen.be 19 maart Het Comité Alhambra en enkele handelaars werden door het kabinet El Ktibi op het stadhuis uitgenodigd voor een evaluatie van het mobiliteitsplan. Daar hebben we Willem Stevens - de kabinetschef van El Ktibi - en aan enkele verantwoordelijken voor het wijkcontract 'De Kaaien' het volgende gezegd: Het mobiliteitsplan - het afsluiten van de straten - heeft voor vele bewoners in de Alhambrawijk een positief effect gehad. De overlast is duidelijk verminderd. De autocarrousels zijn algemeen genomen sterk afgenomen. Sluipverkeer wordt ontmoedigd. We kunnen dus van een flinke stap in de goeie richting spreken. We hebben wel volgende suggesties gemaakt: Afsluiten van de Hooikaai 's nachts want daar is de overlast toegenomen (naast de KVS) Afsluiten van de bypass achter de KVS Afsluiten van de Pelikaanstraat om de autocarrousel daar te breken. Verbeteren van de verkeerssignalisatie: sommige borden vallen niet genoeg op in het het straatbeeld, of ontbreken. De volgende stappen zijn: De betonblokken vervangen door intrekbare paaltjes, maar wel van het nieuwste type dat bestand is tegen zwaar vandalisme (een auto kan er tegen rijden zonder dat de paaltjes schade zullen ondervinden). Dat wordt dan de definitieve oplossing. Van zodra de paaltjes geïnstalleerd zijn kan er weer geparkeerd worden in de Van Gaverstraat en de Koopliedenstraat. Zolang de betonblokken er staan kan dat niet omwille van veiligheidseisen van de brandweer en de politie. Het verbeteren van de signalisatie. Ook werd het idee gelanceerd om van de driehoek Koopliedenstraat/Sint Jan Nepomucenusstraat een echt plein te maken. Dankzij de subsidie die verkregen werd na aanvraag door een aantal buurtwoners in het kader van de Groene Wijken zou het plein van extra groen (bomen, ...) voorzien kunnen worden. Willem Stevens zou met de betroken diensten ter plaatse komen kijken naar wat de mogelijkheden zijn. Vanaf 2011 zouden die plannen eventueel uitgevoerd kunnen worden. Herwerkt mobiliteitsplan zoals voorgesteld door het Comité Alhambra >>> Het kabinet El Ktibi en de bevoegde diensten zouden ons van zodra ze wat meer onderzoek gedaan hebben laten weten of het afsluiten van de Hooikaai mogelijk is. Om af te ronden: de samenwerking met het kabinet El Ktibi via Willem Stevens verloopt vlot en hartelijk. Wij hopen dat dit zich steeds duidelijker mag afstralen op onze wijk. 17 maart ' ... Op de openbare vergadering in de Markten van maandag 15 maart werden de plannen voor het wijkcontract ‘De Kaaien’ voorgesteld. Daaruit blijkt dat het huidige mobiliteitsplan - op een aantal kleine aanpassingen na - definitief wordt. Daar zijn we heel tevreden mee ...' > brief aan burgemeester Thielemans: maart 2010 15 maart Op maandag 15 maart heeft Stad Brussel een informatievergadering georganiseerd omtrent het wijkcontract 'De Kaaien'. Daar werden de plannen voorgesteld voor de heraanleg van de Koopliedenstraat, de Van Gaverstraat, de Werfstraat, ... In grote lijnen werd het volgende voorgesteld: Het kruispunt Van Gaver- en Koopliedenstraat blijft gesloten. Inplaats van de betonblokken komen er intrekbare paaltjes zodat in geval van nood politie en brandweer doorgang hebben. In alle straten worden parkeerplaatsen voorzien. Parkeren zal opnieuw mogelijk zijn in de Van Gaverstraat. Er worden in elke straat bomen aangeplant. De voetpaden en straten worden van gevel tot gevel heraangelegd in 'afgezaagd' kasseien (dus het platte type). De verkeersborden die moeten aangegeven dat de straten doodlopend zijn zouden beter zichtbaar in het straatbeeld worden ingepast. Voor 17 december zouden de werken beginnen. Die zouden ongeveer 6 maanden duren ... Een aantal bewoners suggereerden om van de Van Gaverstraat een voetgangerszone te maken, dus die straat af te sluiten voor alle verkeer. De parking van een hotel zou nog bereikbaar zijn via de de werfstraat (nu de uitgang van die parking). Ook werd voorgesteld om de hooikaai en de bypass achter de KVS 's nachts af te sluiten. De heraanleg van de Lakensestraat en de Antwerpse poort - oorspronkelijk opgenomen in het wijkcontract - zijn uitgesteld. De timing daarvan hangt af van de heraanleg van de centrale lanen (voorzien na 2012 ...). 2009 27 oktober De betonblokken werden teruggeplaatst. De Spaarstraat en de Koopliedenstraat richting Emile Jacqmainlaan zijn terug doodlopende straten. 23 oktober Volgens Willem Stevens (Kabinet El Ktibi) werden de wegblokkeringen in de Spaarstraat en de Koopliedenstraat kant E. Jacqmainlaan vandaag voorlopig weggenomen in het kader van het herasfalteren van de Lakensestraat dit weekend. Vanaf volgende week zouden de blokken terug geplaatst worden op hun oorspronkelijke plaats. Om de verkeerscarrousels ondertussen te beperken heeft de heer Stevens de aannemer gevraagd om de Koopliedenstraat ’s avonds af te sluiten zodat er geen verkeer meer de straat in kan. 23 oktober De betonblokken in de Spaarstraat en de Koopliedenstraat richting E. Jacqmainlaan werden vandaag weggehaald. Aan de overkant, in de Van Gaverstraat staan ze er nog. De reden is wellicht de werken in de Lakensestraat die volgende week aanvangen: de Spaar- en Koopliedenstraat werden vrijgemaakt om als wegomleiding te kunnen dienen. We proberen de stad te bereiken om meer informatie te verkrijgen. juli brief aan de heer Elio Di Rupo - mei 2009 >>> antwoord van burgemeester Thielemans >>> mei brief aan de heer Elio Di Rupo >>> antwoord van de heer Elio Di Rupo >>> antwoord van schepen Ceux >>> april Nadat de luciferpaaltjes en de metalen paaltjes niet opgewassen bleken tegen het voortdurende vandalisme werden ze vervangen door betonblokken. 21 maart Vorige week vrijdag werden de groene paaltjes in de Koopliedenstraat ter hoogte van de Pelikaanstraat opnieuw geplaatst nadat ze door de transseksuele prostituees uit de grond werden getrokken (zie verder). Enkele uren later lagen de paaltjes alweer op het voetpad zodat de auto's opnieuw vrij spel kregen. Sinds een week draait de 'vleesmarkt' dus als tevoren in dat deel van de Koopliedenstraat, met alle overlast vandien. De stad is nog steeds op zoek naar oplossingen. Ook zou de Technische Dienst willen dat de politie wat vaker patrouilleert want nu valt ze op door haar afwezigheid. Nochtans had burgemeester Thielemans (PS) op 18 november 2008 aangekondigd dat er een mobiel politiecommissariaat zou komen in onze wijk. 17 maart De 'luciferpaaltjes' die een aantal straten in de buurt doodlopend maakte werden tijdens de eerste weken op verschillende plaatsen afgebroken. Daarom heeft de stad beslist om die te vervangen door metalen paaltjes. Ook die waren een aantal uren na hun plaatsing reeds het doelwit van vandalisme: de prostituees trokken die gewoon uit de grond. De cement waarin ze geplaatst werden kreeg niet de tijd om uit te harden. Vandaag werden die metalen paaltjes opnieuw geplaatst. We hopen dat ze deze keer wel de tijd krijgen om in de cement uit te harden zodat ze goed verankerd in de grond blijven zitten. Door het vandalisme waren er vorige week bijna constant bressen in het geheel van de doodlopende straten zodat de autocarrousels weer draaiden zoals voorheen. Het gaf de hoerenlopers ongetwijfeld het gevoel dat er altijd wel ergens een doorgang te vinden zal zijn en blijven ze dus meer dan een maand na de installatie van het 'mobiliteitsplan' nog steeds de doodlopende straten inrijden. Verder zijn de problemen zoals beschreven onder '25 februari 2009' onveranderd gebleven. Wij hopen dat de Task Force Prostitutie van de Stad Brussel oplossingen blijft zoeken om de overlast gelieerd met de straatprostitutie aan te pakken. 25 februari De grootste verrassing van de nieuwe verkeersituatie is zonder twijfel het aantal auto's dat de doodlopende straten blijft inrijden. Blijkbaar vallen de nieuwe verkeersborden onvoldoende op, of negeren de automobilisten die. Zo ontstaan er soms opstoppingen en proberen chauffeurs elkaar dan maar van de straat weg te toeteren ... De nieuwe verkeersituatie is dus voor verbetering vatbaar. We hebben de stad gevraagd of ze geen betere signalisatie kunnen voorzien. Voorts zou er ook veel meer politiecontrole moeten zijn. Waarom nu niet het mobiel politiecommissariaat installeren aan de Antwerpse Poort zoals de burgemeester een paar maand geleden had aangekondigd? Verder blijven wij ijveren dat de straten aan het begin worden afgesloten met een intelligent paaltjessysteem zodat wijkbewoners de straten kunnen inrijden, maar niet langer wagens vreemd aan de buurt. Ook de straat naast de KVS moet dicht, toch tenminste 's nachts. Wanneer moet het prostitutiecafé Tropicana nu haar deuren voor een maand sluiten, nog een maatregel die de burgemeester een paar maand geleden in persoon had aangekondigd. Dat café blijft hopen prostituees aantrekken. Er moet dus een globaal plan komen die veel verder gaat dan het huidige, met een veel intensere opvolging. Zolang er niet drastisch, en kort op de bal gespeeld wordt blijft het dweilen met de kraan open. De stad heeft ons gezegd dat maandag de Task Force Prostitutie opnieuw samenkomt om bijkomende maatregelen te bespreken. Deze week worden de 'luciferpaaltjes' vervangen door metalen exemplaren, het type dat we overal in de stad zien. De huidige paaltjes blijken niet bestand te zijn tegen vandalisme. 13 februari Het is zover. Twee kruispunten werden afgesloten (Van Gaverstraat/Koopliedenstraat en Koopliedenstraat/Spaarstraat) in de buurt rond de KVS, zodat er 6 doodlopende straten zijn ontstaan: Van Gaverstraat, Koopliedenstraat aan beide kanten van de Lakensestraat, Spaarstraat, Jan Nepomucenusstraat. Het gaat om een test van 6 maanden. Doel van de test is om te zien wat er nodig is om de verkeersleefbaarheid in de wijk te verbeteren. Auto's kunnen de straten inrijden, maar moeten die langs dezelfde weg uitrijden. Doorgaand verkeer is zo onmogelijk geworden. Op termijn zouden de straten eventueel voorzien kunnen worden van intrekbare paaltjes met nummerplaatherkenning zodat enkel de buurtbewoners en lokale handelaars in de wijk kunnen. De straten zouden dan vanaf een bepaald uur 's avonds helemaal afgesloten kunnen worden. Tijdens de test werden een aantal parkeerplaatsen gesupprimeerd. Dit is maar tijdelijk. Voor het definitieve plan, wanneer de intrekbare paaltjes er zouden komen, zullen de parkeerplaatsen weer opengesteld worden, en misschien voorbehouden worden aan de wijkbewoners. We zijn er ons van bewust dat deze test geen ideale situatie is. Maar tussen dat ongemak en de continue overlast is de keuze voor vele buurtbewoners snel gemaakt. Het voorlopig mobiliteitsplan wordt regelmatig geëvalueerd met de Stad Brussel. De chaos die het invoeren van een nieuw mobiliteitsplan met zich kan meebrengen is volgens de Technische Dienst van de stad volledig normaal en zou zich in de loop van de komende weken moeten oplossen. 4 februari 'Verkeerswijziging vanaf 12/02/2009' Vervolg pagina2 >>>